Διαβούλευση με αποφασίζοντες και επιχειρηματίες τουρισμού και πολιτισμού – 2020

Οι εκπρόσωποι θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων στο χώρο του τουρισμού και πολιτισμού της Κέρκυρας κλήθηκαν να υπογράψουν ένα Σύμφωνο Συνεργασίας COLLABORANDO με στόχο τη δημιουργία του «Επιχειρηματικού δικτύου τουριστικών υπηρεσιών. Στη διαβούλευση έλαβαν μέρος φορείς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια, Επαγγελματικές ενώσεις, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Επιστημονικούς και πολιτιστικούς Φορείς, εξειδικευμένες εταιρείες και μη κερδοσκοπικοί φορείς.

Αποτύπωμα

  • Συμφωνητικό Συνεργασίας για δημιουργία «Επιχειρηματικού δικτύου τουριστικών υπηρεσιών».
  • Προδιαγραφές «Κινητής Επιχειρηματικής Σχολής Τουρισμού-Πολιτισμού».
Previous reading
ALCEDO – Αψηφώντας τους θεούς – Το ταξίδι της Αλκυόνης και άλλες αέναες μεταμορφώσεις – 2021
Next reading
Κέντρο Ελληνικής και Αραβικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού – Κ.Ελ.Α.Λ.Π. – 2020