Εξειδίκευση - Ευαισθητοποίηση Πολιτών

Από το 2006, συνεργαζόμαστε μαζί και για διάφορες κοινότητες σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την ενημέρωση και τη συμμετοχή των ανθρώπων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, της προώθησης του διαλόγου και της δράσης συλλογικά για τη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας. Βασισμένοι στην τεχνογνωσία μας, βοηθούμε οργανισμούς να σχεδιάσουν και να ξεκινήσουν στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκδηλώσεις σε διάφορα θέματα πολιτικής και τεχνολογίας. Η κύρια έμφαση δίνεται στις δημόσιες διαβουλεύσεις που περιλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφερομένων ανάλογα με τα θέματα που διακυβεύονται κάθε φορά : Πολίτες – Λήπτες Αποφάσεων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα – Εμπειρογνώμονες και Επαγγελματίες – Επενδυτές.

Οι δραστηριότητες Ευαισθητοποίησης πολιτών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουμε και δημιουργούν τη βάση για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και τεχνολογικών εργαλείων.


Indicative Projects

Innovimentor 1

INNOViMENTOR – 2017-2021

Το INNOViMENTOR ήταν ένα έργο που είχε ως στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών προκειμένου να υποστηρίξει τις μΜε σε απομακρυσμένες, περιφερειακές και αραιοκατοικημένες περιοχές ώστε να αναπτυχθούν σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να εμπλακούν σε καινοτόμες πρακτικές στον κλάδο του τουρισμού. Περισσότερα

Grow

Παρατηρητήριο GROW – 2016-2019

Στόχος του έργου ήταν η από κοινού δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας καλλιεργητών, η ανακάλυψη των μυστικών του εδάφους, η χρησιμοποίηση απλών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του καθώς και η συνεισφορά στην προστασία και την επιστημονική παρακολούθησή του. Περισσότερα

Logo Sustcult

SUSTCULT – Achieving sustainability through an integrated approach to the management of cultural heritage – 2011-2014

Στόχος του έργου ήταν η μέσω εντατικών διαβουλεύσεων αύξηση της ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού όσο και των κύριων διακυβευτών/ενδιαφερομένων γύρω από την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των δυνατοτήτων που προσφέρει για προσέλκυση οικονομικών πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και μεγαλύτερη θεσμική ικανότητα στη διαχείριση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερα