Σκοποί – Όραμα – Αποστολή

H CulturePolis είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (α.μ.κ.ε) με έδρα την Κέρκυρα, Ελλάδα, που κατατάσσεται στις ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Civil Society Organisations – CSOs) και δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη και Μεσογειακή Λεκάνη. Βασικός της σκοπός είναι η συμβολή – μέσα από την έρευνα, την ανάλυση, τη συζήτηση και το διάλογο καθώς και στοχευμένες δράσεις στην ενημέρωση / ευαισθητοποίηση φορέων και κοινού σε θέματα που άπτονται :
(α) του πολιτισμού και των τεχνών υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια
(β) του διαπολιτισμικού διαλόγου και την ανάδειξη των διαφόρων πολιτιστικών ταυτοτήτων σε κάθε τόπο
(γ) της βιωσιμότητας σε όλες της τις εκφάνσεις
(δ) της προώθησης καινοτομικών προσεγγίσεων και νέων τεχνολογιών στην κοινωνία και οικονομία
(ε) της δημιουργικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας

Η CulturePolis ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 2006 με τη μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (α.μ.κ.ε) με έγκριση από το Πρωτοδικείο Κέρκυρας 509/5-6-2006 με την επωνυμία «Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών : Παράρτημα Αδριατικής – Ιονίου» από μια ομάδα φίλων και συνεργατών που θέλησαν να μεταφέρουν στην Ελλάδα την ιδέα των διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων και δημιουργίας της Ευρώπης μέσω των πολιτισμών. Με την τροποποίηση του καταστατικού της ΜΚΟ στις 12/09/2013 αναδιαρθρώθηκε η α.μ.κ.ε και αυτό απεικονίζεται και με αλλαγές στον ιστοχώρο μας culturepolis.org.

Πλαίσιο λειτουργίας CulturePolis

Η λειτουργία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας CulturePolis πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 741 επ. ΑΚ και σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών (διεθνής όρος Civil Society Organisations – CSO). Η δράση της CulturePolis δεν εξαρτάται από κανέναν φορέα, που σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) οποιουδήποτε βαθμού ή με ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα οιασδήποτε μορφής. Επίσης δεν προβλέπεται οποιαδήποτε σχέση ή συμμετοχή του CulturePolis σε κάποιου είδους εμπορική δραστηριότητα εκτός από ενδεχομένη συμμετοχή σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας, Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού).

Η CulturePolis αναπτύσσει πολλές δικές της δραστηριότητες αλλά συγχρόνως δίνει βαρύτητα στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ πρωτοβουλιών και προγραμμάτων άλλων φορέων, που έχουν διακριτούς ρόλους με αντίστοιχες υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα στον καθένα. Για το σκοπό αυτό η CulturePolis προωθεί τη συνεργασία μεταξύ πολιτών και φορέων αυτο-διοικητικών, κυβερνητικών, επιστημονικών, πολιτικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών ομάδων, οργανώσεων και ιδρυμάτων αλλά και του ιδιωτικού τομέα και την ενίσχυση των δεσμών τους με τους άλλους σημαντικούς εκφραστές πολιτισμών και κοινωνιών σε όλο τον κόσμο, με έμφαση στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, που καλύπτει ολόκληρο τον Ευρω-Μεσογειακό χώρο.

Σημαντικό ρόλο στη συνεργασία αυτή διαδραματίζουν και τα διάφορα δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή όπως Δήμων, Επιμελητηρίων, Πανεπιστημίων κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια η CulturePolis έχει επεκταθεί τόσο γεωγραφικά πέραν της Αδριατικής-Ιονίου και σε άλλες χώρες και πόλεις σε γειτονικές χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, Βαλκανίων και Μεσογείου, όσο και θεματικά με σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων της Ε.Ε όπως Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, διακρατικά προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, εκπαίδευσης και πολιτισμού και νεολαίας  και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα αξιοποιηθούν όλοι οι δυνατοί πόροι δημόσιοι και ιδιωτικοί και θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα – φυσική και ηλεκτρονική, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε οργάνωση και άτομο ή διοικητικό θεσμό ώστε να συνεισφέρουν σε μια καλύτερη γνώση και προστασία αυτής της μοναδικής κληρονομιάς μέσα από συνεργασία στην περιοχή.

Η CulturePolis στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτισμού όπου οι πολίτες θα νοιώθουν ότι έχουν κοινές αναφορές – και ειδικότερα για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια Ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα, που πηγάζουν μέσα από κοινές αξίες, στόχους και δεσμεύσεις για μια δημοκρατική διαδικασία.

Στόχος είναι να λειτουργήσει η CulturePolis ως καταλύτης ώστε οι παραπάνω δεσμοί να ενδυναμωθούν με σεβασμό στην έννοια της βιωσιμότητας παντού και στις ιδιαίτερες πολιτιστικές ταυτότητες των πολιτών. Στον ενιαίο αυτό χώρο θα υπάρχει ανεκτικότητα μεταξύ των πολιτισμών, που μπορεί να προκληθεί από τις διαφορές μεταξύ των φυλών, των γλωσσών, των θρησκειών κ.ά. Το όραμα αυτό επεκτείνεται και ενισχύεται αγκαλιάζοντας όλους τους γειτονικούς λαούς και χώρες μεταλαμπαδεύοντας τις ίδιες αξίες και στόχους.

Η αποστολή της CulturePolis με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή, που ορίζεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης / Βαλκανίων και Μεσογείου, μπορεί να ορισθεί ως εξής:

(α) να προστατεύει, προωθεί και εξασφαλίζει την κατανόηση και σεβασμό της βιωσιμότητας και πολιτιστικής διαφοροποίησης, που είναι ο πλούτος της Ευρώπης και των γειτονικών περιοχών.
(β) να συμμετέχει σε έρευνες, μελέτες, πρωτοβουλίες, έργα και δράσεις που έχουν ως σκοπό να αναδείξουν τόσο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, την κοινή πολιτιστική κληρονομιά όσο και τις διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες κάθε περιοχής καθώς και να δημιουργήσει δίκτυα συνεργαζομένων φορέων και οργανισμών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
(γ) να ευαισθητοποιεί, ενημερώνει και κινητοποιεί φορείς, κυβερνήσεις και πολίτες για επίτευξη των παραπάνω σκοπών και συμμετέχει σε σχετικές συμπράξεις φορέων της κοινωνίας πολιτών.

Περισσότερα στοιχεία για τους σκοπούς και μέσα για την επίτευξή τους βρίσκονται στο απόσπασμα του ισχύοντος καταστατικού (μέρος 1ο): Απόσπασμα καταστατικού 13-μέρος 1

This post is also available in: enEnglish