Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη

Το «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη» είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση κατά το γαλλικό δίκαιο. Έχει αναγνωριστεί ως διεθνής ΜΚΟ, καθώς και διατηρεί επίσημες σχέσεις με την UNESCO. Είναι διαπιστευμένο από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη είναι μια ένωση δημοσίου συμφέροντος.

Το «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη» γεννήθηκε από την σύμπραξη των ικανοτήτων της κοινή χρήση των εξουσιών της Chambre des Beaux Arts de Méditerranée(Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Μεσογείου) – γαλλική ένωση για τη διεθνή αλληλεγγύη, του CulturePolis (ελληνική μη κερδοσκοπική οργάνωση, και Artkod (τουρκική οργάνωση). Οι δομές μας επεδίωξαν στην πραγματικότητα να συνεργαστούν σε συνέργεια ώστε η κοινή μας δράση να έχει αντίκτυπο μεγαλύτερης εμβέλειας..

Η δράση μας μας έχει ως στόχο να ενισχύσει την πολιτιστική διάσταση της ανάπτυξης, να διατηρήσει την πολιτιστική πολυμορφία και να ενισχύσει τη δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ των καλλιτεχνών και χειροτεχνών. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός κανονιστικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για την αναγνώριση του καθεστώτος των καλλιτεχνών και χειροτεχνών και την υιοθέτηση των πολιτιστικών πολιτικών για την ανάπτυξη.

Τα έργα μας πάντα πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο τοπικών εταίρων αντιπροσωπευτικών καθώς και των θεσμικών οργάνων της κοινωνίας των πολιτών, που γνωρίζουν το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον των χωρών και περιοχών όπου αναπτύσσονται τις δράσεις μας.

Για την προώθηση των επαγγελμάτων της τέχνης και χειροτεχνίας για να υποστηρίξει τους δημιουργούς, θέτουμε σε εφαρμογή μια σειρά από δραστηριότητες:

  • Εργαστήρια για προβληματισμό και ανταλλαγή μεταξύ των πολιτιστικών φορέων, θεσμών και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών
  • Εκπαίδευση για να επιτρέψει σε χειροτέχνες να τονώσουν τη  δημιουργικότητα τους, να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και να ενισχύσουν την κοινωνικο-οικονομική θέση τους
  • Εκθέσεις που αναδεικνύουν την καλλιτεχνική και χειροτεχνική δημιουργία
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης για την αξία της κληρονομιάς των επαγγελμάτων τέχνης και χειροτεχνίας, που θα γίνουν για το κοινό στις χώρες εταίρους μας
  • Εκπαιδευτικά εργαλεία για την υποστήριξη των δράσεων ευαισθητοποίησης για το κοινό.

Επικοινωνία

171, rue Lecourbe – 75015 Παρίσι – Γαλλία
Τηλ: +33 (0) 981 67 06 49 – Φαξ:. + 33 (0) 1 79 75 66 49
reseau-culture-dev@bbox.fr
Website: http://reseauculturel.org/

Οργάνωση γενικού συμφέροντος, μπορεί να εκδώσει φορολογικά έσοδα για τις δωρεές των εγχειριδίων και των συνεισφορών σε είδος.

This post is also available in: enEnglish