Πολιτισμός της Γαστρονομίας

Η CulturePolis προωθεί τη γαστρονομία ως πολιτιστικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την «κληρονομιά» κάθε τόπου αναδεικνύοντας σημαντικά χαρακτηριστικά του.

Στο πλαίσιο αυτό βοήθησε στην ίδρυση της «Λέσχης Γαστρονομίας Κέρκυρας»

«Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και Πολιτισμός των Γεύσεων»

Με τον παραπάνω τίτλο αναφερόμαστε σε διάφορα σχήματα συνεργασίας που έχουν κατά καιρούς υλοποιηθεί κυρίως με την υποστήριξη προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης όπως Leader, Interreg κ.ά.

 

Ακολουθεί απόσπασμα από ομώνυμο σχήμα που χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα : Άξονας 4 Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER Μέτρο 421β –Διακρατική συνεργασία:

 

Το σχήμα συνεργασίας για τις: «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και τον Πολιτισμό των Γεύσεων»,  αφορά μια διακρατική συνεργασία μεταξύ 15 Ομάδων Τοπικής Δράσης από 3 χώρες, με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη τοπικών, ενδοπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων συλλογικού ενδιαφέροντος, για την επίτευξη συνεργιών και τη δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του γαστρονομικού πολιτισμού.

Οι βασικοί στόχοι  του σχεδίου αφορούν τις κάτωθι συνιστώσες:

 1. Διατήρηση και προώθηση των ιστορικών, πολιτιστικών και ποιοτικών διαστάσεων της τοπικής γαστρονομίας, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές με την δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προτάσεων
 2. Προβολή, ενίσχυση της φήμης και δημιουργία ισχυρής τοπικής ταυτότητας με άξονες την τοπική γαστρονομία, τα πολιτιστικά στοιχεία, τις παραδόσεις και το ανθρώπινο δυναμικό των ωφελούμενων περιοχών
 3. Σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικώς παραγόμενων προϊόντων (γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών κτλ) με την τοπική βιοτεχνία πρώτης κυρίως μεταποίησης, τον τοπικό πολιτισμό, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις τουριστικές δραστηριότητες και τον τοπικό σχεδιασμό, με σκοπό τη δημιουργία μίας συνεχώς ανατροφοδοτούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας
 4. Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τη ζήτηση και τις νέες τάσεις της αγοράς, καθώς και μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας αναφορικά με όλες τις σχετικές διαστάσεις του οινογαστρονομικού τουρισμού μέσω της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του κλάδου.
 5. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού με στόχο την επιστροφή στις διατροφικές γευστικές και υγιεινές συνήθειες του παρελθόντος και αφύπνιση της τοπικής ταυτότητας μέσω της ενεργής συμμετοχής του και
 6. Αξιοποίηση της συγκεντρωμένης εμπειρίας των ΟΤΔ και των προηγούμενων σχετικών σχεδίων  συνεργασίας και ενίσχυση της συνεργασίας των περιοχών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία μόνιμου δικτύου συντονισμένων δράσεων

Οι παραπάνω στόχοι συνδέονται άρρηκτα τόσο με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους των χωρών που συμμετέχουν στο σχέδιο και κυρίως με εκείνους που αφορούν  στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην αειφόρο διαχείριση των τοπικών πόρων, όσο και με τις τοπικές στρατηγικές των εταίρων, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στα τελικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

Όλες οι περιοχές παρέμβασης των συνεργαζόμενων ΟΤΔ είναι αγροτικές, με αγροτουριστικές επενδύσεις και επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων, που σε σημαντικό ποσοστό  χρηματοδοτήθηκαν από την Κ.Π. Leader+. Κατά συνέπεια, οι στόχοι των σχεδίων των ΟΤΔ συγκεντρώνονται γύρω από την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτουρισμού, την τουριστική αξιοποίηση της ιστορικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι μετά από μία περίοδο ιδιότυπης παντοδυναμίας της ομοιομορφίας, άρχισε εκ νέου η άνοδος προτίμησης στα τοπικώς παραγόμενα προϊόντα και στην παραδοσιακή γαστρονομία. Η τάση αυτή σήμερα εκφράζεται σε παγκόσμιο επίπεδο οργανωμένα τόσο μέσα από καταναλωτικά κινήματα, όπως το Slow Food, de-McDonaldization κ.α.,  όσο και μέσω εργαλείων τοπικής ανάπτυξης, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γαστρονομικής Κληρονομιάς (European Culinary Heritage Network). Επίσης, αξιόλογες προσπάθειες σημειώνονται σε εθνικό επίπεδο, όπως από την Ελληνική Ακαδημία Γεύσης, την Ελληνική Λέσχη Γαστρονομίας και την πρωτοβουλία «Κέρασμα».

Οι ακαδημαϊκοί που μελετούν τις εξελίξεις στην τουριστική αγορά, συμφωνούν ότι μία από τις κυρίαρχες τάσεις στην ανάπτυξη του τουρισμού είναι η ένταξη της γαστρονομίας στο τουριστικό προϊόν, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, το 44% των τουριστών θεωρεί τις τοπικές γαστρονομικές συνήθειες ως ένα από τα πρωτεύοντα κριτήρια επιλογής του προορισμού που θα επισκεφτεί. Η ενσωμάτωση της τοπικής γαστρονομίας και των πολιτιστικών στοιχείων στο τουριστικό προϊόν, ενισχύει τη διαφοροποίηση και την αναγνωρισιμότητα και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ένα νέου τύπου ολοκληρωμένο σχεδιασμό  σε τοπικό επίπεδο.

Το σχέδιο συνεργασίας αφορά στη δημιουργία οριοθετημένων και ενιαίων γεωγραφικών – πολιτιστικών ενοτήτων, που θα λειτουργήσουν ως διαδρομές τοπικής γαστρονομίας και περιήγησης, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις επίσκεψης σε ενδεδειγμένους χώρους εστίασης, διαμονής, επιλεγμένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις με κεντρικό άξονα το γαστρονομικό πολιτισμό κάθε περιοχής.

Η δράση στοχεύει αφενός στο να απαντήσει στο απλό και καθημερινό ερώτημα όλων των επισκεπτών «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής και πού μπορεί κανείς να τα δοκιμάσει ή να τα προμηθευτεί» και αφετέρου στο να αναδείξει ένα ανεκμετάλλευτο στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτό της γευστικής, υγιεινής και ορθά παραγόμενης τοπικής διατροφής.

 

Ποιοι είμαστε:

Η Λέσχη Γαστρονομίας Κέρκυρας ιδρύθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2011 από μια ομάδα ενεργών πολιτών της Κέρκυρας ως μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία υπό το οργανωτικό σχήμα της μη κερδοσκοπικής μη κυβερνητικής οργάνωσης CulturePolis {Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής-Ιονίου}.

Σκοποί:

Με βάση την ιδρυτική διακήρυξη κύριος σκοπός  της Λέσχης είναι η ανάδειξη της κερκυραϊκής γαστρονομίας και ειδικότερα

 1. Η καλλιέργεια γαστρονομικής «κουλτούρας» σε πολίτες-καταναλωτές και επαγγελματίες του χώρου των υπηρεσιών εστίασης εν γένει και η ευαισθητοποίηση και διαρκής ενημέρωση των μελών, όλων των κερκυραίων και ιδιαίτερα των νέων, καθώς και των επισκεπτών για τη γαστρονομία γενικά, τη διατροφή και τα τοπικά ποιοτικά προϊόντα, τις επιδράσεις στην κερκυραϊκή γαστρονομία και τις παραδοσιακές συνταγές της Κέρκυρας.
 2. Η προστασία, αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή της κερκυραϊκής γαστρονομίας, δηλαδή των υλικών, των γεύσεων, των συνταγών και των τοπικών προϊόντων αλλά και των επιχειρήσεων παραγωγής ποιοτικών τοπικών προϊόντων διατροφής και των επιχειρήσεων εστίασης, με στόχο την ανάδειξη της Κέρκυρας διεθνώς σε «γαστρονομικό προορισμό ποιότητας». 
 3. Η με όλους τους τρόπους υποστήριξη και ενδυνάμωση της παραγωγής και διάθεσης τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και η επιβράβευση των κερκυραϊκών επιχειρήσεων που τηρούν τους διεθνώς παραδεκτούς κανόνες ποιοτικής γαστρονομίας.
 4. Η γαστριμαργική απόλαυση και το ευ ζην των μελών και φίλων μέσα από την ανακάλυψη γνωστών και άγνωστων πτυχών της κερκυραϊκής αλλά και ξένης γαστρονομίας.
 5. Η ανάδειξη νέων δημιουργών στο πεδίο της τοπικής γαστρονομίας και η προβολή στο μέλλον της Κερκυραϊκής Κουζίνας ως δημιουργικού και αναπόσπαστου συστατικού του τοπικού πολιτισμού.

Μέσα και δράσεις:

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί η «Λέσχη Γαστρονομίας Κέρκυρας» αναλαμβάνει δράσεις όπως:

 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσα από γευσιγνωστικές συναντήσεις, συμπόσια, παρουσιάσεις κλπ ιδιαίτερα σε νέους και επαγγελματίες, προώθηση και προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργία δικτύων, επαφές και διασυνδέσεις με ομογενείς εσωτερικού και εξωτερικού κ.λπ.
 • Καταγραφή της κερκυραϊκής γαστρονομίας ώστε να δημιουργηθεί τοπικό συνταγολόγιο, ανάδειξη των τοπικών προϊόντων & τοπικής κουζίνας σε ευρωπαϊκούς καταλόγους Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής  Ένδειξης (Π.Ε.Π), παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και εξελίξεων και επικοινωνία με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού.
 • Συνεργασία της Λέσχης με όλους τους σχετικούς τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς στα πλαίσια ευρωπαϊκών, διεθνών αναπτυξιακών, ερευνητικών κ.ά. δράσεων προς όφελος της ανάδειξης και της διάδοσης της Κερκυραϊκής Γαστρονομίας και μέσω αυτής της Κερκυραϊκής Ιστορίας και Πολιτισμού.
4ο Συμπόσιο της Λέσχης Γαστρονομίας Κέρκυρας

26/06/11-Οικία Λαοπόδη    Γαλλική βραδιά

Επιμέλεια: Catherine & Robert Guillaumond από τη νότια Γαλλία, με  κρασιά (δικής τους παραγωγής).  Μια εξαιρετική βραδιά με μουσική και εκλεκτά γαλλικά κρασιά και εδέσματα.

3ο Συμπόσιο της Λέσχης Γαστρονομίας Κέρκυρας

15 Μαΐου 2011 μεσημέρι – στον “Αμπελώνα Corfu”., Τρίκλινο –  ” Pique-Nique”

Πικ νίκ των μελών και φίλων με σπιτικά χειροποίητα φαγητά και κόκκινο κρασί του “Αμπελώνα” και άσπρο από τον “Γραμμένο”.

2o Συμπόσιο της Λέσχης Γαστρονομίας Κέρκυρας

8 Απριλίου 2011 – “ΟΛΥΜΠΙΑ MARE” στη Μαρίνα των Γουβιών – “Βραδιά ψαριού”

Παρουσία 33 μελών και φίλων με μια τριλογία των γνωστών πιάτων ψαριού της κερκυραϊκής παραδοσιακής κουζίνας, δηλ. μπουρδέτο, μπιάνκο και μπακαλιάρος με πράσες πιπεράδα.

1ο Συμπόσιο Λέσχης Γαστρονομίας Κέρκυρας

27 Φεβρουαρίου 2011 – Ταβέρνα της Μαρίνας «Το Καπηλειό» Σωκράκι

Παραδοσιακή κουζίνα με κορφιάτικα εδέσματα του Όρους.

 

Άλλες εκδηλώσεις –  δραστηριότητες

Συμμετοχή στο “1o Φεστιβάλ Αραβικού Κόσμου Κέρκυρας”

Ομιλία της Ουάφα Σπύρου ως εκπροσώπου της Λέσχης στο “1o Φεστιβάλ Αραβικού Κόσμου Κέρκυρας”, Διεθνής Διάσκεψη με θέμα «Το ταξείδι : από το  Οδυσσέα του Ομήρου στο Σεβάχ το Θαλασσινό», 1-6 Απριλίου 2011.

Παρέμβαση μετά από πρόσκληση σε ημερίδα Σοσιαλιστών Ευρωβουλευτών

“Τοπικοί πόροι, Τοπικά προϊόντα, Τουρισμός: Η ευρωπαϊκή ταυτότητα της κερκυραϊκής οικονομίας”, 27 Μαΐου 2011

Ομιλία Κώστα Καρβούνη, Μέλους Διοικούσας Επιτροπής Λέσχης Γαστρονομίας Κέρκυρας: «Από  την κουζίνα «αντιπαροχή» στην κερκυραϊκή  γαστρονομική αρχιτεκτονική»

Προκαταρκτικές δράσεις 2010:

CulturePolis – Πολιτιστικές Συναντήσεις του Φρουρίου

Ειδικός Κύκλος: «Η Γαστρονομία ως πολιτισμικό και οικονομικό αγαθό»

Ημερ. / Τόπος Θέμα Κεντρικός εισηγητής
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010, ώρα 19.30, Παλαιό Φρούριο Καφέ – Μπάρ Ο Πολιτισμός της Γαστρονομίας Γρηγόρης Χριστοδούλου, Συμποσιάρχης Διεθνούς Κινήματος “Slow Food ” Αττικής
Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010, ώρα 19.30, Επιμελητήριο Κέρκυρας Γαστρονομική Εμπειρία : Τέχνη & Επαγγελματισμός Κεντρικός εισηγητής: Ιωάννης Ψαλιδάκης, Senior s.chef Ξενοδοχείου Μεγ. Βρετανίας
Τετάρτη 12 Μαίου 2010, ώρα 19.30, Παλαιό Φρούριο Καφέ Περί Οίνου, Ζύθου και Γαστρονομικού Πολιτισμού Αντώνης Παπαντώνης, ιδιοκτήτης Οινοποιίας Παπαντώνη, ‘Αργος

 

Πώς μπορώ να γίνω μέλος:

Στη «Λέσχη Γαστρονομίας Κέρκυρας» μπορούν να γίνουν μέλη – μετά από αίτηση τους, όλοι οι κερκυραίοι – και μη, φίλοι της γαστρονομίας διαφόρων προελεύσεων, οριζόντων και ειδικοτήτων.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Διοικούσα Επιτροπή, Κυρία Τζίνα Λαοπόδη, Συντονίστρια, Τηλ./Φαξ: 26610 4592; Κιν. 6937010295, email: gastroclubcorfu@gmail.com

 

 

This post is also available in: enEnglish