Παράκτιος – Θαλάσσιος Τουρισμός ODYSSEA

Le modèle ODYSSEA® dans le rapport de l’Organisation Mondiale du Tourisme sur les Routes et Itinéraires culturels

Le rapport de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) sur les Routes et Itinéraires culturels qui vient d’être publié, fait référence à la « Plateforme numérique Odyssea ». Ce rapport, édité en coopération avec l’Agence du Tourisme des Baléares, explique en effet comment les itinéraires culturels peuvent, dans une stratégie de structuration et de promotion, être un vrai support innovant de développement durable, culturel et économique pour les destinations, à l’exemple du modèle digital de la plateforme Odyssea. Un axe stratégique à engager au vu de la croissance rapide du tourisme international et la diversification des dernières décennies pour devenir l’un des principaux secteurs économiques dans le monde, avec aujourd’hui, un milliard de voyages de touristes tous les ans, et UNWTO prévoit que, d’ici 2030, ce nombre pourrait atteindre 1,8 milliard.

Rapport OMT Janvier 2016Cette dimension culturelle du modèle Odyssea et sa contribution pour le développement durable équitable (urbain/littoral – rural) n’ont pas échappé aux plus hautes instances, et ce dès 2010, année d’obtention du label du Conseil Culturel de l’Union pour la Méditerranée. Depuis, le programme Odyssea est une référence, reconnu comme « Bonne Pratique » par la Commission Européenne, et retenu en exemple, en 2014, dans sa « Stratégie européenne 2014-2020 pour plus de croissance et d’emploi dans le tourisme côtier et maritime » (COM (2014) 86 Final).

(EN) Odyssea® Model in the report of the World Tourism Organization on Cultural Routes and Itineraries

The report of the World Tourism Organization (UNWTO) on Cultural Routes and Itineraries that just came out, refers to “Odyssea Digital Platform”. The report, published in cooperation with tAgency for Tourism of the Balearic Islands, explains how cultural routes can be, in a strategy of structuring and promotion, a real innovative medium for sustainable, cultural and economic development of the destinations, as the digital model of Odyssea platform. A strategic axis to engage in light of the rapid growth of international tourism and diversification of recent decades to become one of the main economic sectors in the world, with today one billion tourists travels every    year, and UNWTO provides that, by 2030, this number could reach 1.8 billion.

This cultural dimension of Odyssea model and its contribution to sustainable development (urban / coastal – rural) were not lost on highest authorities, and this, since 2010, when Odyssea program received the Label of the Cultural Council of the Union for Mediterranean. Since then, Odyssea program is a reference, recognized as “Best Practice” by the European Commission, and retained as an example, in 2014, in its “European Strategy for more Growth and jobs in coastal and maritime tourism” (COM (2014) 86 Final).

 

 

Η CulturePolis στη νότια Γαλλία για την πρωτοβουλία “Odyssea”

Επεξεργασία
Σάββατο, 25 Οκτώβριος 2014 12:00
 

Ολοκληρώθηκε στις 23/10/2014 η 7ήμερη περιοδεία του προέδρου της CulturePolis στη νότια Γαλλία στο πλαίσιο της ευρωπαικής πρωτοβουλίας Οdyssea.eu, για τη θαλλάσια ανάπτυξη και τον παράκτιο-θαλάσσιο τουρισμό (γαλάζια ανάπτυξη).

Ως γνωστό η CulturePolis από το Φεβρουάριο 2014 έχει υπογράψει Συμφωνητικό Συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό ‘Ομιλο Συνεργασίας “Odyssea”, που έχει ως σκοπό την πραγμάτωση ενός δικτύου με τη Γαλλία και τις χώρες της “Ένωσης για τη Μεσόγειο” καθώς και όλες τις περιφέρειες, παράκτιες πόλεις και πολιτιστικές περιοχές της Μεσογείου, και είναι ο εκπρόσωπος για την Ελλάδας στο δίκτυο αυτό, που έχει αναγνωρισθεί από την Ε.Ε ως μια από τις βέλτιστες πρακτικές για τη γαλάζια ανάπτυξη.

Η περιοδεία ξεκίνησε από τους αμπελώνες στην περιοχή των πύργων των Cathares κοντά στα ισπανικά σύνορα σε συνδυασμό με την παράκτια περιοχή του Gruissan – όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο πείραμα «eco-gare» δηλ. σύνδεσης του λιμανιού αναψυχής με ηλεκτρικά αυτοκίνητα  / οικολογικά μέσα μεταφοράς με την αμπελουργική περιοχή του Cucugnan.

Η περιοδεία κατέληξε στη Μασσαλία περνώντας από το Μοντπελιέ και αρχαίες ελληνικές πόλεις – λιμάνια όπως η Αgde. Θα ακολουθήσουν σύντομα κι άλλες αναφορές.

Περισσότερα στη διεύθυνση: http://www.odyssea.eu./odyssea2010/index.php

This post is also available in: enEnglish