Τα Μέλη της CulturePolis


Για να εγγραφείτε μέλος στην CulturePolis κατεβάσετε την αίτηση από εδώ.

Σημείωση : Η CulturePolis από 13/9/2013 έλαβε την επωνυμία αυτή αλλάζοντας την αρχική επωνυμία «Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής – Ιονίου» που ίσχυε από το 2006.

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό πλήρη «μέλη» της εταιρίας θεωρούνται τυπικά μόνο οι «Εταίροι» της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας και μέχρι τώρα τα ενδιαφερόμενα για εγγραφή ως μέλη πρόσωπα / οργανισμοί κατατάσσονταν σε μια προσωρινή κατηγορία μελών που ονομάζονται Προσωρινά ή Αρωγά – Συνεργαζόμενα Μέλη, όπου συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι συνδρομητές, αρωγοί, φίλοι και υποστηρικτές της εταιρίας.

Με την έγκριση του νέου καταστατικού στις 13/09/2013 τα προσωρινά μέλη μετετάγησαν αυτόματα στις αντίστοιχες δυο (2) κατηγορίες μελών:

 1. Εταιρικά μέλη (οι εταίροι)
 2. Μη εταιρικά μέλη

Ομάδα 1η: Τα εταιρικά μέλη
Oι εταίροι της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων με ορισμένο εκπρόσωπό τους που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρία σκοπούς. Όλοι οι εταίροι – ιδρυτικοί ή μη, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα οποία ασκούν όπως ορίζει το καταστατικό και ο νόμος και υποχρεούνται να συμβάλλουν με κάθε νόμιμο μέσο και εν γένει δυνατό τρόπο για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο παρόν.

Έκαστος των εταίρων υποχρεούται να συνδράμει με κάθε μέσο, να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να συμβάλλει με τις επιστημονικές τεχνικές γνώσεις και εμπειρία του στην επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. Έκαστος των εταίρων δικαιούται να αποχωρήσει κατόπιν έγγραφης δήλωσής του προς την εταιρία.

Ομάδα 2η: Μη Εταιρικά Μέλη

Εκτός των εταιρικών μελών της εταιρίας προβλέπεται και η ύπαρξη ειδικής κατηγορίας μη εταιρικών μελών απο φίλους και υποστηρικτές της εταιρίας, οι οποίοι αποκαλούνται «Μη Εταιρικά Μέλη» (στη συνέχεια τα «Μέλη»). Τα μη εταιρικά μέλη μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων με ορισμένο εκπρόσωπό τους ανεξαρτήτως εθνικότητας, που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Ασχολούνται ενεργά ή/και ενδιαφέρονται με το αντικείμενο και σκοπούς της εταιρίας ή συναφείς προς αυτά, τους οποίους αποδέχονται.
 • Προτίθενται να εργαστούν εθελοντικά για την υλοποίηση των στόχων της εταιρίας
 • Αποδέχονται τις παγκόσμια αποδεκτές ηθικές και πολιτιστικές αρχές και αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα μη εταιρικά μέλη της οργάνωσης κατατάσσονται σε τρείς (3) κατηγορίες.

Ανάλογα με την προέλευσή τους είναι είτε φυσικά πρόσωπα (Ατομικό Τακτικό μέλος ) είτε νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (Συλλογικό Τακτικό  Μέλος).

Ατομικό τακτικό Μέλος

Μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας αρκεί να:

 •  Ασχολείται ενεργά ή/και ενδιαφέρεται με το αντικείμενο και σκοπούς της ένωσης τους οποίους αποδέχεται.
 • Προτίθεται να εργαστεί εθελοντικά για την υλοποίηση των στόχων της ένωσης
 • Αποδέχεται τις παγκόσμια αποδεκτές ηθικές και πολιτιστικές αρχές και αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Υποβάλει αίτηση εγγραφής μέλους η οποία γίνεται αποδεκτή από τη διοίκηση της ένωσης και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών.
 • Καταβάλει τακτικά τη συνδρομή του (εφόσον προβλέπεται).

Συλλογικό Τακτικό  Μέλος

Μπορεί να γίνει κάθε νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (συλλογικό μέλος) με ορισμένο εκπρόσωπό τους, που ενδιαφέρεται για τους σκοπούς της ένωσης και στηρίζει τις προσπάθειές της με οποιοδήποτε μέσο υλικό ή άϋλο, αρκεί να:

 • Αποδέχεται τις παγκόσμια αποδεκτές ηθικές και πολιτιστικές αρχές και αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Υποβάλει αίτηση εγγραφής συλλογικού μέλους με απόφαση του Δ.Σ της, η οποία γίνεται αποδεκτή από τη διοίκηση της ένωσης και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών.
 • Καταβάλει τακτικά τη συνδρομή του (εφόσον προβλέπεται).

Διαδικασία εγγραφής τακτικών μελών

Υποβολή έγγραφης αίτησης προς το ΔΣ. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται:

 • στοιχεία ταυτότητας/εταιρικής κατάστασης (κατά περίπτωση)
 • σύντομο βιογραφικό
 • διεύθυνση κατοικίας/επικοινωνίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης υποχρεούται να συζητήσει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη συνεδρίασή του και το αργότερο μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της. Εάν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγκρίνει την αίτηση και να προχωρήσει στην εγγραφή του.
Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθει η προθεσμία των τριάντα ημερών ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μετά την απόφαση του ΔΣ ή από την τελεσιδικία της απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

Είναι τα φυσικά πρόσωπα ή οι συλλογικοί φορείς με ορισμένο εκπρόσωπό τους που επιδιώκουν συναφείς με την ένωση σκοπούς, που έχουν προταθεί από μέλος της διοίκησης και έχουν εγκριθεί από τη Γ.Σ των εταίρων με κριτήριο τη διάκρισή τους σε αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς της ένωσης ή/και διακεκριμένη σταδιοδρομία και υποβοήθηση των σκοπών της εταιρίας. Τα επίτιμα μέλη της εταιρίας δεν είναι τακτικά μέλη μπορούν ωστόσο να συμμετέχουν στις Γ.Σ. των εταίρων, δικαιούνται να εκφράζουν τις απόψεις τους αλλά μόνον συμβουλευτικά χωρίς να ψηφίζουν.

Κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας απο 18 έως 28 ετών το πολύ αρκεί να:

 • Ασχολείται ενεργά ή/και ενδιαφέρεται με το αντικείμενο και σκοπούς της ένωσης τους οποίους αποδέχεται.
 • Προτίθεται να εργαστεί εθελοντικά για την υλοποίηση των στόχων της ένωσης
 • Αποδέχεται τις παγκόσμια αποδεκτές ηθικές και πολιτιστικές αρχές και αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Υποβάλλει αίτηση εγγραφής φοιτητικού μέλους η οποία γίνεται αποδεκτή από τη διοίκηση της ένωσης.

Τα φοιτητικά μέλη – νεολαία της εταιρίας μπορούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ. των τακτικών μελών ως ακροατές και δικαιούνται να εκφράζουν τις απόψεις τους αλλά μόνον συμβουλευτικά χωρίς να ψηφίζουν. Η εγγραφή και συμμετοχή φοιτητικών μελών-νεολαίας είναι δωρεάν.

Για να γίνει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος της εταιρίας αρκεί να υποβάλει σχετική αίτηση στο Δ.Σ της εταιρίας προσδιορίζοντας σε ποιά κατηγορία μελών επιθυμεί να καταταγεί: Τακτικά  { Ατομικά ή Συλλογικά) / Νεολαίας-Φοιτητικά

Το Δ.Σ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το υποψήφιο προσωρινό μέλος συμπληρωματικές πληροφορίες και συστάσεις και λαμβάνει σχετική απόφαση περί αποδοχής ή μη της αίτησής του και η απόφασή του αυτή επικυρώνεται με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ των εταίρων. Όλα τα κατά τα ανωτέρω προσωρινά μέλη της οργάνωσης ενημερώνονται κανονικά για την πορεία και δραστηριότητές του του Φόρουμ και των συνεργαζομένων οργανώσεων και συμμετέχουν στις Μόνιμες Ομάδες Δραστηριότητας (Μ.Ο.Δ), ομάδες εργασίας και εκδηλώσεις της.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή των προσωρινών μελών της εταιρίας στη διοίκηση – διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να αποφασίζεται με σχετική  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Η επόμενη παράγραφος δεν ισχύει από 13/9/2013

Για να γίνει κάποιος Μέλος της εταιρίας πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Πολιτιστική Αντένα της περιοχής όπου διαμένει (ή στην κεντρική γραμματεία αν δεν υπάρχει Πολιτιστική Αντένα στην περιοχή αυτή) και να αποφασίσει για την αποδοχή της το Δ.Σ – εφόσον υπάρχει, ή η Γ.Σ των εταίρων μετά από εισήγηση / διαβούλευση με τους Συντονιστές των Πολιτιστικών Αντενών – όπου δραστηριοποιούνται, ώστε να ενταχθούν ανάλογα με τον τόπο δραστηριοποίησής τους σε μια απο τις Πολιτιστικές Αντένες.

Όλα τα κατά τα ανωτέρω Μέλη καταχωρίζονται στο Μητρώο Μελών της οργάνωσης που τηρείται κατ’αρχήν σε επίπεδο Πολιτιστικών Αντενών με παράλληλη ενημέρωση του κεντρικού μητρώου. Τα Μέλη ενημερώνονται κανονικά για την πορεία της εταιρίας και τις δραστηριότητές της και μπορούν να συμμετέχουν σε «Μόνιμες Ομάδες Δραστηριοτήτων – Μ.Ο.Δ» και άλλες ομάδες εργασίας, δράσεις και εκδηλώσεις της εταιρίας. Τα Μέλη αυτά αποκτούν ειδικό αριθμό μητρώου, που τους εξασφαλίζει πρόσβαση σε ειδική περιοχή του ιστοχώρου της εταιρίας και συμμετοχή σε ειδικές συζητήσεις και εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις και ωφελήματα, που προορίζονται μόνο για τους εταίρους και Μέλη.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους τα Μέλη και όλοι οι φίλοι – υποστηρικτές της εταιρίας καλούνται σε ειδική Γ.Σ Μελών όπου τα Μέλη ενημερώνονται από τη διοίκηση της εταιρίας και συζητούνται θέματα δραστηριοποίησης και συμμετοχής των μελών στις δραστηριότητες της εταιρίας. Τα Μέλη δύνανται να προσκαλούνται στην ετήσια Γενική Συνέλευση των εταίρων και να συμμετέχουν στις εργασίες που είναι ανοικτές σε όλους και κατά την οποία γίνεται απολογισμός δραστηριοτήτων και ενημέρωση για τις δράσεις της επομένης περιόδου.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή των διαφόρων μελών της εταιρίας στη διοίκηση – διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μπορεί να αποφασίζεται με σχετική  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.

Δικαίωμα Εγγραφής Μέλους – Ετήσιες Συνδρομές

Το Δ.Σ αποφάσισε το 2008 – έτος της πρώτης αναθεώρησης δομής και οργάνωσης του CulturePolis, ότι η καταβολή δικαιωμάτων εγγραφής και ετήσιας συνδρομής είναι προαιρετική αλλά ενθαρρύνει την καταβολή ως χορηγία με κάθε ευκαιρία οποιουδήποτε ποσού επιθυμεί κάποιο μέλος.

Οι συνδρομές είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ υπό μορφή δωρεάς

Περίοδος 2008-2016

Κατηγορία Μελών Δικαίωμα Εγγραφής Μέλους Δωρεά – Ετήσια Συνδρομή
Τακτικά Μέλη
Ατομικά 50 € 60 €
Συλλογικά
– πολιτιστικοί φορείς, ΟΤΑ κ.λπ. 50 € 150 €
– επιχειρήσεις 60 € 240 €
Επίτιμα Δεν προβλέπεται Δεν προβλέπεται

Oι πληρωμές γίνονται κατά προτίμηση με έμβασμα στον τραπεζικό μας λογαριασμό:

EFG Eurobank : GR1102603740000720200074858

Για να εγγραφείτε μέλος στο CulturePolis: Αίτηση Εγγραφής Μέλους

This post is also available in: enEnglish